Ponuka služieb

Geoslužba Prievidza, s.r.o. ponúka geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, pozemkových úprav, registra obnovenej evidencie pozemkov a tvorby geografických informačných systémov.

Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností


 • Vyhotovovanie geometrických plánov na stavbu a oddelenie pozemkov.

 • Vyhotovovanie geometrických plánov a vyznačenie vecného bremena.

 • Vyhotovenie dokumentácie k adresnému bodu.

 • Vytýčenie hranice pozemkov.

 • Výkupový elaborát.

 • Vyhotovovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

 • Výkon autorizovaného geodeta a kartografa.

Geodetické práce v oblasti inžinierskej godézie


 • Zameranie polohopisov a výškopisov pre projekty.

 • Zriadenie vytyčovacej siete.

 • Vytýčenie stavebných objektov a staveniska.

 • Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu.

 • Určenie kubatúry.

 • Určenie priestorových vzťahov žeriavových dráh.

 • Výkon autorizovaného geodeta a kartografa.

Projekty pozemkových úprav


 • Komplexné projekty pozemkových úprav v katastrálnych a záujmových územiach pod vedením autorizovaného projektanta pozemkových úprav.

 • Pozemkové úpravy sa vykonávajú z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona č. 330/1991 Zb. v znení platných predpisov.

Práce v bodových poliach s využitím družicových systémov na určovanie polohy GPS, GLONASS a GALILEO


 • Určovanie rovinných a priestorových súradníc bodov v národných a svetových súradnicových systémoch (S-JTSK, JTSK03, WGS84, ETRS00).

 • Polohopisné a výškopisné merania.

 • Budovanie lokálnych polohových sietí.

 • Mapovanie pre potreby GIS.

 • Merania vykonávame pomocou prístrojov Trimble R8s s TSC3, Trimble R6 s TCU (metóda RTK-SKPOS), Trimble 5800 s ACU (metóda RTK-SKPOS), Trimble 5700/5800 (postprocessing).

 • Spracovanie meraní vykonávame pomocou softvérov Trimble Survey Controller (RTK), Trimble Geomatic Office (postprocessing).

Kartografické práce a geografické informačné systémy (GIS)


 • Tvorba účelových máp.