Otázky a odpovede

Geometrický plán

Dodávame 3 úradne overené kópie, ktoré väčšinou postačia pre účely geometrického plánu ku kolaudácii, geometrického plánu rozostavanej stavby pre potreby poskytnutia úveru. Ak je viac účastníkov zmluvných strán ( napr. pri deľbe či predaji častí pozemkov ), je možné dohodnúť sa so zákazníkom na vyhotovení 6 kópií, v špeciálnych prípadoch to môže byť aj viac kópií. Za každé tri kópie geometrického plánu navyše treba uhradiť určitý poplatok za úradné overenie, ktorý za vás zaplatíme katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu. Aktuálna cena poplatku je 27 eur za prvé 3 kópie, 7 eur za ďalšie 3 kópie naviac, atď.
Geometrický plán, ktorý bol autorizačne a úradne overený nemá časovo obmedzenú platnosť. Jedinou podmienkou pre platnosť a zapísateľnosť geometrického plánu do katastra nehnuteľností na list vlastníctva je, aby sa od jeho vyhotovenia nezmenil jestvujúci ( doterajší ) stav katastra nehnuteľností ( vyznačený v danom geometrickom pláne čiernou farbou ).

Vytýčenie vlastníckej hranice

Vytýčenie vlastníckej hranice je jedným z najťažších geodetických úkonov, pretože každý vlastník chce mať svoju hranicu vytýčenú a označenú čo najpresnejšie, teda aby nemal svoj plot vytýčený vo svoj neprospech, ale zároveň, aby nezasahoval svojím plotom na susedné pozemky. Treba si uvedomiť, že napriek technickému pokroku meračských metód a prístrojov schopných merať s milimetrovou a vyššou presnosťou, geodet nedokáže vytýčiť hranicu presnejšie, ako bola v minulosti odmeraná, vypočítaná a zanesená do katastra nehnuteľností. Geodet je totiž podľa vyhlášky povinný použiť na vytýčenie hraníc podklady z katastra nehnuteľností. Týchto podkladov je veľmi veľa ( presne sú vymenované vo vyhláške ), pričom každý z týchto podkladov má inú mieru presnosti vzhľadom na podmienky a dobu, v ktorej boli vyhotovené. Vyhláška ďalej hovorí že pri vytyčovaní hraníc pozemku sa použijú podľa možnosti tie isté miery, údaje a rovnaké metódy ( s výnimkou metódy meračského stola ), aké boli použité pri ich zameriavaní. Najhlavnejším kritériom stanovenia presnosti vytýčenia je, či sa daná parcela nachádza v katastrálnom území, v ktorom kataster nehnuteľností eviduje číselnú katastrálnu mapu, ktorá vznikla na základe číselných meračských údajov, alebo nečíselnú katastrálnu mapu spracovanú na podklade grafických výsledkov merania.Ak ich eviduje ako číselnú mapu, dá sa hovoriť približne o decimetrovej presnosti vytýčenia hranice. V nečíselných mapách táto presnosť môže byť aj horšia ako 0,5 metra. K tomu sa pripočítavajú ďalšie rôzne objektívne aj subjektívne vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť presnosť vytýčenia. Úlohou geodeta je ich čo najviac eliminovať a stanoviť hranicu po zvážení všetkých vyššie uvedených vplyvov. Zjednodušené vysvetlenie komplikovanej problematiky vytyčovania hraníc: Kataster a jeho hranice vznikali historicky už od polovice 17. storočia, a hranice pozemkov boli určované metódami a presnosťou dosiahnuteľnou v danej dobe. Sú katastrálne územia, kde jediným podkladom na vytýčenie hranice pozemku sú zjednodušene povedané pôvodné pozemkové mapy v mierkach 1:2880 a aj menších, ktoré majú 100 a viac rokov. Po spočítaní všetkých vplyvov od (ne)presnosti prvotného merania cez ručný zákres až po odsunutie súradníc z takýchto máp sa často stane, že geodet pri všetkej dobrej vôli dokáže stanoviť súradnice lomových bodov takýchto parciel len s 0,5 m a horšou neistotou. Podrobnejšie vám problematiku presnosti vytýčenia vašej konkrétnej parcely vysvetlíme osobne.

Vytýčenie resp. osadenie stavby na pozemok

Vytýčenie resp. osadenie stavby na pozemok je geodetický úkon, ktorým sa prenesie naprojektovaný tvar a rozmer stavby na váš pozemok. Pre geodeta je potrebné zabezpečiť najmä:
  • Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní najlepšie v elektronickej forme vo formáte DWG, DXF, prípadne PDF. Stačí pôdorys základov, 1.podzemného podlažia, 1. nadzemného podlažia a rez.
  • Situačný výkres stavby, z ktorého jednoznačne vyplýva osadenie stavby voči vlastníckej hranici.
  • Často sa stáva, že situačný výkres stavby nevychádza z presného, či aktuálneho zobrazenia katastrálnej mapy, alebo sú aj disproporcie v kótach medzi situačným výkresom a projektovou dokumentáciou. Aby mohol geodet tieto prípadné problémy v súčinnosti s objednávateľom a projektantom úspešne vyriešiť tak, aby bola stavba vytýčená v súlade s projektom a stavebným povolením, potrebuje mať hore uvedené dokumentácie k dispozícii v určitom predstihu ( 1-2 dni ) pred samotným vytýčením v teréne.